Contadina $24.00

Mozzarella, Italian sausage, potato, onion, fresh herbs