CONTADINA 29

Mozzarella, Italian sausage, potato, onion, fresh herbs.